Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjiler arasındaki en gelişmiş ve ticari açıdan en elverişli enerji türüdür. Tamamiyle doğa ile uyumlu olup hem çevreye zarar vermeyen hemde tükenme ihtimali olmayan bir enerji kaynağıdır.

1998'in sonunda yaklaşık 50 ülkede 10.000 MW'tan fazla elektrik üreten rüzgar türbinleri işletrnedeydi. Geçtiğimiz 6 yılda ise rüzgar türbini satışlarında yıllık %40 lık bir büyüme gerçekleşti

Son yıllarda rüzgar enerjisi için en başarılı pazarlar başta Danimarka, Almanya ve İspanya olmak üzere Avrupa'dır. Bu teknolojinin kullanımında A.B.D. ve bunun yanısıra gelişmekte olan ülkelerden Hindistan, Çin ve Güney Amerika'da büyük bir patlama olmuştur. Rüzgar enerjisi geniş bir coğrafyada ve çeşitli yapılardaki ekonomilerde başarılı olmuştur.

Rüzgar enerjisi aynı zamanda en ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Uygun rüzgar alanlarında geleneksel fosil yakıtlar ve nükleer enerji ile rahat rahat rekabet edebilecek düzeydedir. Maliyetleri de rüzgar teknolojisi geliştikçe ve kullanım alanları arttıkça düşmektedir.

Çevresel avantajları açısından da pek çok ülke, resmi teşviklerle rüzgar enerjisini desteklemektedirler. Tüm bunların amacı, pazarı harekete geçirmek, maliyetleri düşürmek ve resmi desteklerle şu an fosil yakıtların sahip olduğu haksız üstünlüğü ortadan kaldırmaktır. Çeşitli ülkelerde pazarı harekete geçirmeye yönelik farklı politikalar izlenebilir.

Rüzgar teknolojisinin araştırma ve geliştirme girişimlerine verilecek destek bu teknolojinin elektrik enerjisi pazarında adil olarak rekabet edebilmesi ve son yıllardaki başarısını sürdürmesi için son derece önemlidir.

Rüzgar Potansiyeli ve Elektrik Talebi
Bu gün dünyanın toplam teknik rüzgar potansiyeli yıllık 53.000 TW/saattir. Bu değer bütün dünyanın 1998'deki elektrik tüketiminin 4 katıdır.
Bu rapor, dünyadaki rüzgar potansiyelinin, rüzgar enerjisinin elektrik üretimi açısından bir engel olmadığını açıkca ortaya koymaktadır. 2020 yılında ıüzgar eneıjisinin dünya enerji ihtiyacının %10'unu karşılaması bile bir çok kaynaktan tasarruf sağlayacaktır.

Avrupa'da 2000'lerin ilk yıllarında kurulması planlanan açık deniz rüzgar parkları, elektrik ihtiyacını karşılama konusunda ek bir potansiyel yaratacaktır.

Avrupa'daki hem deniz hem de karadaki rüzgar kaynakları 2020 yılında beklenen elektrik talebinin %20'sinden daha fazlasını karşılamaya yeterli olacaktır.Gelişen teknoloji ve azalan maliyetler bu tabloyu önemli ölçüde iyileştirecektir. Elektrik şebekeleri büyük miktarlardaki kesintili enerji girişini kaldırabilecek düzeydedir. Danimarka hükümeti 2030 yılına kadar enerjisinin %50'sini rüzgardan karşılamayı hedeflemektedir. Dünyadaki diğer ülkeler için ise, rüzgar enerjisi bu ülkeleıin elektrik üretiminin %20'sini karşılayacaktır.

Uluslararası Enerji Ajansı 2020 yılında dünya elektrik tüketiminin ikiye katlanacağını tahmin etmektedir. Bu durumda rüzgar gücü önümüzdeki 20 yılda büyüyen elektrik talebinin %10'unu karşılayabilmek için yılda 2.500 - 3.000 TW/saat eneıji üretmelidir.

Hedef % 10:
Şu andaki beklentilere göre,rüzgar gücü 1998-2003 yılları arasında yılda % 20'lik bir büyüme gösterecektir. Buda 2003 yılı sonunda dünyada 33.400 MW'lık bir kurulu güç anlamına gelmektedir. % 10'luk hedefe ulaşabilmek için ise 2004 - 2010 yılları arasında yılda %30 büyümesi gerekmektedir. Buda 181.000 MW'lık bir kurulu güç demektir.

2010 yılından sonra rüzgar gücünün yılda %20'lik büyümesi 2020 yılına kadar 1,2 milyon MW'lık bir kurulu güçün devreye sokulmasıyla sonuçlanacaktır. Bu, dünyanın beklenen elektrik tüketiminin %10.85'ine denk düşen 2.966 TW saatlik bir enerjidir. 2040 yılına kadar ise rüzgar gücü dünya elektriğinin %20'sini karşılayacaktır.

Rüzgar gücünün büyümesi dünya çapında olacaktır, ancak en hızlı gelişim Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Çin'de gerçekleşecektir.

Yatınmlar, Maliyetler, İstihdam:
Dünya elektrik tüketiminin %10'unu rüzgardan karşılama hedefine ulaşabilmek için yapılması gereken yıllık yatırım 1999 yılında 3 milyar dolardır. Bu miktar 2020 yılında 78 milyar dolara ulaşacaktır. Bu rakamlar 1990'lı yıllarda ortalama 170-200 milyar dolar ortalamasına sahip dünyadaki tüm enerji yatırımlarının bir parçasıdır. Tabü ki bu oran rüzgar gücünün elektrik üretimindeki kullanım alanı yaygınlaştıkça yükselecektir.
Rüzgar enerjisinin rakabet gücü oldukça fazladır. Rüzgar türbinlerinin kurulma ve işletme maliyetleri keskin bir şekilde düşmüştür. Danimarka'da rüzgar enerjisinin maliyeti 1981'den 1995'e 2/3 oranında düşmüştür.
Rüzgar enerjisinin maliyeti sadece 14 yıl sonra yani 2013 yılında bu günkü fiyatı olan 4.7 sent/kwh'ten 3 sent/kwh'in altına düşecektir. 2020 yılında ise bu rakam 2.5 sent/kwh'e kadar inecektir. Bu rakamlarla rüzgar enerjisi, büyük hidroelektrik santrallarda dahil olmak üzere, tüm yeni kuşak teknolojilerle rekabet edecek konuma gelecektir.

%10 hedefinin istihdam konusundaki yansımaları oldukça önemli bir boyuttadır, şöyle ki; dünyaçapında hem kurulma hem de üretim aşamalannda 1.7 milyondan fazla iş olanağı sağlanmaktadır.

%10'luk Hedefin Evresel Yararları:
Yıllık CO tasarrufu 2005 yılında 69 milyon ton, 2010'da 267 milyon ton ve 2020'de ise 1.780 milyon ton olacaktır.
1999-2000 yılları arasınra kümülatif olarak CO emisyonları, 1.120 milyon ton azalacaktır. 2010-2020 arasında ise bu rakam 9.530 milyon tonu bulacaktır.

Tavsiye Edilen Politikalar:
Rüzgar gücü alanında yapılan fizibilite çalışmalanrı rüzgar enerjisinin diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasında önde geldiğini göstermiştir. Ancak rüzgar enerjisi ve diğer yenilenebilir enerjilerin önü teşvik eksikliği nedeniyle kesilmektedir. 2020 yılıda dünya elektriğinin %10'unun rüzgardan karşılanması hedefine ulaşılabilmesi için aşağıdaki 3 nokta üzerinde durulmalıdır:ilk olarak rüzgar gücü ile ilgili olarak dünyada rüzgar potansiyeli olan her ülkede ciddi hedefler konulmalıdır.Fosil yakıtlara verilen teşvikler ve yenilenebilir kaynaklar önündeki doğal engeller kaldırılmalıdır. Çünkü tüm bunlar yenilenebilir kaynakları gölgelemektedir.Üçüncü olarak ise rüzgar enerjisi pazarını hareketlendirici ve koruyucu, yasal olarak teşvik edici bir dizi mekanizma devreye sokulmalıdır.

kaynak:etmd