Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece incelenecek. İnceleme neticesinde eksik vize işlemi var ise bunlar yapı denetim kuruluşuna tamamlattırılacak. Bunun dışında, hiçbir şekilde vize veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunulamayacak. ANKARA(ANKA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece incelenecek. İnceleme neticesinde eksik vize işlemi var ise bunlar yapı denetim kuruluşuna tamamlattırılacak. Bunun dışında, hiçbir şekilde vize veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunulamayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce yapı ruhsatının "vizeler" bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece onaylanır, bunun dışında, ilgili idarece hiçbir şekilde "vize" veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunulamaz iken yapılan değişiklikle birlikte yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece incelenecek. İnceleme neticesinde eksik vize işlemi var ise bunlar yapı denetim kuruluşuna tamamlattırılacak. Bunun dışında, hiçbir şekilde vize veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunulamayacak.

-İŞ BİTİRME TUTANAĞI İKİ İŞ GÜNÜ İÇİNDE ONAYLANACAK-

İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş bitirme tutanağı ilgili idarece incelenerek, on beş iş günü içinde onaylanır veya var ise eksikliklerinin neler olduğu belirtilerek, giderilmesinin gerektiği yazılı olarak bildirilecek. Eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen iş bitirme tutanağı iki iş günü içinde onaylanacak.

-ÜYELİĞİ DEVAM ETMEYEN MÜELLİFİN DURUMU İLGİLİ MESLEK ODASINA BİLDİRİLECEK-

Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin kayıtlı olduğu odaya üyeliklerinin devam edip etmediğini ve mesleki kısıtlılıklarının olmadığına dair beyanlarının olup olmadığını kontrol edecek ve üyeliği devam etmeyen müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirecek.

-ONAYLAR İDAREYE SUNULAMADIĞI TAKDİRDE İNŞAAT İDARECE DURDURULACAK-

Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin inşaat ruhsatının alındığı tarihi izleyen 30 gün içinde ilgili idare tarafından onaylanmasını temin edecek ve onaya ilişkin belgeyi inşaat ruhsatı vermeye yetkili idareye sunacak. Bu süre içinde söz konusu projelere ilişkin onaylar idareye sunulamadığı takdirde inşaat idarece durdurulacak.

-MESLEKİ KISITLILIĞI OLMADIĞINA DAİR BEYANI BULUNMAYAN PROJE MÜELLİFİNİN PROJESİ, YAPI DENETİM KURULUŞUNCA İNCELENMEYECEK-

Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin etüdü raporları da dahil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak yapmak ya da yaptırmak ve incelenmek üzere ilgili meslek odasına kayıt belgesi ve mesleki kısıtlılığı olmadığına dair beyanı ile birlikte yapı denetim kuruluşuna vermek ile görevli olacak.
İlgili meslek odasına üye olmayan veya mesleki kısıtlılığı olmadığına dair beyanı bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmeyecek.

KAYNAK: ANKA